Rohit Sharma - 106 (2015)

Suresh Raina - 101 (2010)

Manish Pandey - 79* (2018)

Ishan Kishan - 76 (2022)

Virat Kohli - 72* (2014)