5 | Deepti Sharma, Devika Vaidya – 123, Colombo (2017)
4 | Karuna Jain, Monica Sumra - 125*, Karachi (2006)
3 | Anjum Chopra, Smitha Karikrishna – 151, Lincoln (2000)
2 | Sulakshana Naik, Thirush Kamini - 151*, Jaipur (2006)
1 | Shafali Verma, Smriti Mandhana - 174*, Pallekele (2022)